Reiki Distant Healing
Reiki for Children
Reiki treatments with two masters
Reiki Distant Healing
Reiki treatments

Reikitradition
© 2013 All rights reserved

Reiki for Pets
Reiki Share
Reiki Classes

 olga@reikitradition.co.uk​           07772192989

Traditional Reiki Usui Shiki Ryoho

​Reiki classes, Reiki treatments in London  

with Reiki Master Olga Katherine Sampson


tel. ​07772192989, e-mail: olga@reikitradition.co.uk